If you ain't the lead dog, the scenery never changes. Lewis Grizzard

O projekcie

Beneficjent:

Jakub Zwoliński „SNOWDOG”, zw. dalej SNOWDOG

Tytuł projektu:

„Zbudowanie innowacyjnej platformy B2B w modelu SaaS automatyzującej współpracę firmy Jakub Zwoliński „SNOWDOG” z partnerami”

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację komunikacji i procesów biznesowych pomiędzy SNOWDOG a Partnerami. Ze względu na różnicę stref czasowych, umożliwienie automatycznego przepływu elektronicznych dokumentów jest kluczowe dla sprawnego zarządzania projektami informatycznymi realizowanymi przez SNOWDOG oraz Partnerów. Zatem przedmiotem wdrożenia będzie system B2B, który umożliwia automatyzację procesów z PARTNERAMI ODBIORCAMI obejmującymi zarządzanie sklepami internetowymi i innymi serwisami transakcyjnymi oraz projektami klientów tych Partnerów. Projekt obejmie swoim zasięgiem wiele przedsiębiorstw – wszystkich uczestników kooperacji B2B (partnerów odbiorców) oraz firmę SNOWDOG.

Przy pomocy B2B realizowane będą podstawowe procesy biznesowe, z czego we wszystkich wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów, co przyczyni się do znaczących oszczędności w prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na usługi obce, zwiększenie wydajności pracowników, zwiększenie efektywności współpracy B2B, zwiększenie liczby projektów nad którymi jednocześnie pracują pracownicy firmy. Projekt obejmuje również innowacyjną platformę SaaS za pomocą której partnerzy otrzymają usługę monitorowania i zarządzania hostingiem dla platform e-commerce Magento. System B2B opierać się będzie na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu:

  1. Proces zarządzania projektami (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów)
  2. Proces rozliczeń (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów)
  3. Proces raportowania (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów)
  4. Proces zarządzania wdrożeniami (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów)

Podstawowe dane dotyczące projektu:

Okres realizacji: 01/06/2014 – 31/07/2015
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-065/14-00
Wartość projektu:  428 500,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 428 500,00 PLN
Wartość dofinansowania:  299950,00 PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis:  70%

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ